CIT-8 za 2016: Kiedy rozpoznać roczne korekty zysków w rachunku podatkowym

Mikołaj

0

Korekty dochodowości nie są spowodowane wystąpieniem błędu czy pomyłki. Wynikają z przyjętych założeń związanych ze stosowaną polityką cen transferowych. Ujmuje się w dacie wystawienia/otrzymania faktury korygującej. W grupach podmiotów powiązanych zdarza się często, że polityka cen transferowych grupy określa zakładany poziom rentowności poszczególnych podmiotów. Poziom ten zależy m.in. od funkcji pełnionych przez dany podmiot i […]

CIT-8: Nieodpłatne zabezpieczenia zobowiązań przez spółki powiązane trzeba wykazać w przychodach

Mikołaj

0

Realną korzyścią jest zaoszczędzony wydatek, jaki spółka, której zobowiązanie poręczono nieodpłatnie, musiałaby ponieść starając się uzyskać świadczenie od niezależnego podmiotu zajmującego się profesjonalnie taką działalnością. Elastyczność warunków transakcji, a przede wszystkim niskie koszty zachęcają do korzystania z dobrodziejstwa grupy kapitałowej przy zabezpieczaniu zobowiązań. Niezależnie od formy zabezpieczeń wsparcie spółek z grupy jest łatwiejsze do uzyskania. […]

CIT: Wydatki na budowanie wizerunku mogą być kosztem podatkowym

Mikołaj

0

Fiskus zgadza się, aby firmy, które angażują się w programy społecznej odpowiedzialności biznesu, odliczały wydatki na CSR, nawet jeśli w niektórych przypadkach trudno wskazać ich bezpośredni związek z przychodem. Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego podatnicy zmagają się prawidłowym zakwalifikowaniem poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te dotyczą w szczególności nakładów na budowanie wizerunku, w […]

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Mikołaj

0

1 marca br. wprowadzono Krajową Administrację Skarbową (KAS), która w istotny sposób zmieniła dotychczasowy kształt administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Nowa struktura administracji podatkowej Od 1 marca nie ma już: urzędów Kontroli Skarbowej (UKS), urzędów Celnych (UC) oraz Izb Celnych. Już wcześniej, bo od 2 grudnia 2016 r. przestały istnieć Izby Skarbowe. Struktura urzędów w ramach […]

50% KUP dla pracowników-twórców

Mikołaj

0

Ustawa o PIT przewiduje możliwość naliczenia 50% KUP z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Twórcami mogą być również pracownicy. Prawa autorskie Ich kwestię reguluje ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego są utwory. Zgodnie z art. 1 […]

Ulga badawczo-rozwojowa. Kiedy można z niej skorzystać?

Mikołaj

0

Od 2016 r. do ustaw o PIT i o CIT wprowadzono tzw. ulgę badawczo-rozwojową. Pozwala ona podatnikom na odliczenie od postawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W zależności od rodzaju kosztów odliczenie to wynosi 30% lub 50%. W praktyce więc ulga umożliwia odliczenie 130% lub 150% KUP od dochodu, jeżeli koszty […]